Svěřenské fondy
aneb nejvyšší forma ochrany majetku

Princip fungování Svěřenského fondu

Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku (hmotného/nehmotného), která se vytvoří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. "bez vlastníka". Ač je těžké si to představit, svěřenský fond je pouze soubor majetku, který čistě formálně nikomu nepatří, avšak má svého správce. 

Správce má za úkol pečovat o majetek. Svěřenského správce si vybere zakladatel, nebo v některých případech jej může jmenovat i soud. Správce je povinen o majetek pečovat dle přání a požadavků zakladatele, ale zároveň s péči řádného hospodáře. Za své konání je také plně odpovědný.

Nárok na prospěch, plnění z tohoto majetku má však výhradně určený obmyšlený. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu, tzv. "statutu", pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, ale s jeho podstatou (majetkem) nemůže žádným způsobem nakládat. Díky tomuto je majetek chráněn a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. Obmyšlený může být samozřejmě přímo určen (dcera např.) nebo obecně (určitá skupina osob).

Svěřenský fond může mít mnoho různých modifikací a dalších zúčastněných. Například rodinnou radu, poradní orgán, protektora a mnoho dalších. Pro názornost i ukažme vše na názorném obrázku.